تبلیغات
ترجمه ومترجم - نمونه لغات کاربردی آزمون IELTS - بخش سوم
ترجمه ومترجم
ترجمه متون انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی ، با قیمتی مناسب ،کافیست با ایمیل translate5560@gmail.com تماس حاصل نمایید.

ترجمه متون انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی ، با قیمتی مناسب ، و متنی ساده کافیست با آدرس ایمیل translate5560@gmail.com تماس حاصل فرموده و متن مورد نظر را ارسال کنید . تایپ رایگان است
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب

گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ
با سلام ، مفتخرم که بتوانم تجربه 12 ساله خویش را در زمینه مترجمی زبان انگلیسی در اختیار شما دوستان گرامی قرار دهم.خوشحال می شوم با نظراتتان در پیشرفت این وبلاگ مرا یاری دهید.با توجه به رشته تحصیلی خودم در زمینه مترجمی زبان انگلیسی ،همیشه سعی در کمک به دانشجویان در متون تخصصی داشته ام و در صورتی که بتوانم کمکی به مخاطبان عزیز این وبلاگ انجام دهم مضایقه نخواهم داشت.


مدیر وبلاگ : s ks
نویسندگان

در ادامه، مابقی حرفC نمونه لغات کاربردی آزمون 
 IELTS

collapse: /kə'læps/ v. breakdown; failure The streets of Baghdad are littered with putrefying mounds of rubbish that have been accumulating since the collapse of municipal services in March, with the arrival of coalition forces.

colleague: /'kɒli:g/ n. Syn. associate fellow worker; associate; co-worker The abduction of the Italians, along with one Iraqi colleague, was claimed by several organizations.

 commence: /kə'mɛns/ v. Syn. originate; start; begin have a beginning or origin; originate; start; begin Mrs. Fairfax swallowed her breakfast and hastened away to commence operations.

 comment: /'kɒmɛnt/ v. Syn. remark; judgment express an opinion; remark She refused to comment about David Beckham's eye injury.

commission: /kə'mɪʃ(ə)n/ n. fee for services; group of people appointed to find out about something; authorize China has hit back, its foreign ministry urging the Congressional commission to wipe out its prejudice, respect the truth.

commit: /kə'mɪt/ v. do something that cannot be changed; cause to be admitted And small bands of extremists may again commit heinous crimes in the name of faith.

commodity: /kə'mɒdɪtɪ/ n. Syn. goods goods; article of trade; advantage; benefit. While some world stock and commodity markets show signs of calming down, China is usually an exception.

communicate: /kə'mju:nɪkeɪt/ v. Syn. convey; inform; correspond send information about; make known; impart; reveal clearly Well, it came to me that the best way to communicate is to have direct, personal contact with people.

community:/kə'mju:nɪtɪ/ n. Syn. society; district society; a group of people living in the same locality and under the same government Where governments manage public life, human freedom in community is compromised.

compatible: /kəm'pætɪb(ə)l/ a. Syn. harmonious harmonious; having similar disposition and tastes They were compatible neighbors, never quarreling over unimportant matters.

compensate: /'kɒmpɛnseɪt/ v. Syn. make up; reimburse make amends for; reimburse He said improved trade would compensate for the jobs lost to competition from India's world beating out-sourcing and computer software industries.

 compile: /kəm'paɪl/ v. Syn. assemble; gather; accumulate put together or compose from materials gathered from several sources We planned to compile a list of the words most frequently used on these examinations.

complement: /'kɒmpləmənt/ v. Syn. complete; consummate complete; consummate; make perfect The waiter recommended a glass of port to complement the cheese.

complex: /'kɒmplɛks/ a. Syn. intricate; compound complicated in structure; a whole structure, as a building, made up of interconnected or related structures Prescott's speech comes as ministers from around the world struggle to overcome complex arguments about how the Kyoto agreement on cutting greenhouse gas emissions should work.

 component: /kəm'poʊnənt/ n. Syn. element; ingredient element; ingredient; abstract part of something I wish this component like all others of my stereo system is working at the same time.

compound: /kɒm'paʊnd/ v. Syn. combine; constitute combine; mix; constitute; pay interest; increase The makers compound the ingredients by design.

comprehensive: /kɒmprɪ'hɛnsɪv/ a. Syn. thorough; inclusive thorough; including all or everything; broad in scope Mr. Skubel has since completed what he describes as a comprehensive two-week training program and is now setting up his franchise in his hometown.

comprise: /kəm'praɪz/ v. Syn. include include; consist of; be composed of If the District of Columbia were to be granted statehood, the United States of America would comprise fifty-one states, not just fifty.

compute: /kəm'pju:t/ v. Syn. reckon; calculate reckon; make mathematical calculation He failed to compute the interest, so his bank balance was not accurate.

 conceive: /kən'si:v/ v. Syn. design; consider form or develop in the mind; devise; become pregnant with; begin or originate in a specific way I asked was it a mere nervous impression--a delusion? I could not conceive or believe: it was more like an inspiration.

concentrate: /'kɒnsəntreɪt/ v. bring to or direct toward a common center; unite more closely; gather into one body I was now able to concentrate my attention on the group by the fire.

concept: /'kɒnsɛpt/ n. Syn. notion; idea something formed in the mind; thought or notion The local chain concept is simple: identify your customer, cater to their tastes and once successful, expand within a neighborhood.

conclude: /kən'klu:d/ v. Syn. deduce; infer enclose; reach as an end of reasoning; make final determination ; judge or decide; bring to an end From his appearance we may safely conclude that he is a smoker.

 concurrent: /kən'kʌrənt/ a. Syn. simultaneous; coincident simultaneous; coincident; occurring or operating at the same time The Winter War fought between Finland and the Soviet Union, was a concurrent war to World War II, and thus is covered in its own main article.

conduct: /'kɒndʌkt/ v. Syn. accompany; direct direct the course of; manage or control; lead or guide You cannot conduct business like this.

confer: /kən'fɜr(r)/ v. bestow; present; have a conference in order to talk something over The sternest-seeming stoic is human after all; and to "burst" with boldness and good-will into "the silent sea" of their souls is often to confer on them the first of obligations.

confine: /kən'faɪn/ v. Syn. limit; circumscribe restrict in movement; circumscribe You may take the maniac with you to England; confine her with due attendance and precautions at Thornfield.

 confirm: /kən'fɜrm/ v. Syn. verify; corroborate support or establish the certainty or validity of; verify In the aftermath of Saturday's mass poisoning, the authorities imposed a virtual news blackout, refusing even to confirm how many people had died.

conflict: /'kɒnflɪkt/ n. Syn. fight; struggle fight; struggle; incompatibility of dates or events Malnutrition rates have now been cut by half since the start of the conflict, according to the United Nations.

 conform: /kən'fɔ:m/ v. comply with; follow; fit; meet Why, in defiance of every precept and principle of this house, does she conform to the world so openly--here in an evangelical, charitable establishment--as to wear her hair one mass of curls?

consent: /kən'sɛnt/ v. Syn. accord; concur; allow agree in opinion or sentiment; be of the same mind; accord; concur; allow "And will you consent to dispense with a great many conventional forms and phrases, without thinking that the omission arises from insolence?"

 consequent: /'kɒnsɪkwənt/ a. Syn. resulting resulting; following as a logical conclusion His retirement and consequent spare time enabled him to travel more.

considerable: /kən'sɪdərəb(ə)l/ a. Syn. significant worthy of consideration; large in amount, extent, or degree The Tigers are insisting on an interim administration for the north east of the island, giving them considerable powers.

consist: /kən'sɪst/ v. stand firm; be in a fixed or permanent state; be supported and maintained If his notions of hidden treasure had been analyzed, they would have been found to consist of a handful of real dimes and a bushel of vague, splendid, ungraspable dollars.

constant: /'kɒnstənt/ a. Syn. invariable; repeating invariable; repeating; continually occurring; persistent Yemen's state news agency says the president visited the three wounded officials at the Saudi hospital, and expressed happiness about constant progress in their health.

constitute: /'kɒnstɪtju:t/ v. Syn. form make up; form something "I never did see the beat of that boy!" She went to the open door and stood in it and looked out among the tomato vines that would constitute the garden.

constrain: /kən'streɪn/ v. Syn. restrain; confine restrain; keep within close bounds; confine His idea is to constrain commercial banks' lending.

 construct: /kən'strʌkt/ v. Syn. erect; build form by assembling or combining parts; build; create After all, perhaps there were different ways to construct machines that would have different properties.

consult: /kən'sʌlt/ v. seek advice or information of; take into account; consider I will consult with our friends, but it's going to be what's in the interests of our country first and foremost.

consume: /kən'sju:m/;/kən'su:m/ v. Syn. devour; eat devour; eat It is particularly an issue for those that have made large strides in industrial development, the sector of the economy that tends to consume the most energy.

contact: /'kɒntækt/ v. get in touch with; reach But Britney, 21, says he called her at two of her homes, and even tried to contact her at her parents' house.

contemporary: /kən'tɛmpərərɪ/;/kən'tɛmpərɛrɪ/ a. modern; belonging to the same period of time The Danes have now taken the top drama award at the Emmys for three out of the past four years with contemporary drama set in Denmark.

context: /'kɒntɛkst/ n. Syn. circumstance; setting circumstance Last week the Italian Prime Minister apologized to parliament in Rome for his alleged remarks about the superiority of western culture over that of Islam, claiming his words had been taken out of context.

contract: /'kɒntrækt/ v. Syn. shrink; constrict constrict; make smaller; compress or concentrate The heat will contract the woollen garment.

 contradict: /kɒntrə'dɪkt/ v. Syn. confront; oppose confront; oppose Now act as you please: write and contradict my assertion--expose my falsehood as soon as you like.

contrary: /'kɒntrərɪ/;/'kɒntrɛrɪ/ a. Syn. opposite relation of direct opposition; very opposed in nature or character or purpose Our boat took a course contrary to theirs.

 contrast: /'kɒntrɑrst/;/'kɒntræst/ n. act of distinguishing by comparing differences In contrast, the Prime Minister's aides are preparing his defense, saying that at the time, the entire cabinet backed the move to war, and that he's willing to implement all the committee's recommendations.

contribute: /kən'trɪbju:t/ v. provide; bestow a quality on Throughout the developed world, many companies provide a fund, which they and their staff contribute to, which is then invested in shares, bonds and other assets.

controversy: /'kɒntrəvɜrsɪ/ n. Syn. contention; argument contentious speech act; argument Information minister Jerry Gana released a statement in which he says there has been an international media conspiracy against Nigeria, to highlight the controversy surrounding the beauty pageant and fanning the flames of violence.


convene: /kən'vi:n/ v. Syn. assemble cause to come together formally Six days 'public notice must be given when announcing HTA meeting schedules, meaning the earliest the board can next convene is July 24. converse: /kən'vɜrs/ v. Syn. chat chat; talk informally; engage in a spoken exchange of thoughts Eva is all ears while Lulu and Lola converse.

convert: /kən'vɜrt/ n. Syn. transform change something into another form; transform However, he suggests that this only be done if the convert is also willingly accepted into his position by the community.

convince: /kən'vɪns/ v. overpower; force to yield assent to truth; satisfy by proof; prove guilty Your argument is too weak to convince me; we need more evidence.

 cooperate: /koʊ'ɒpəreɪt/ v. Syn. collaborate work or act together toward a common end or purpose The best way to get Pakistan to cooperate is to find the reasons why it is so keen to retain influence in Afghanistan and try to meet its concerns.

coordinate: /koʊ'ɔ:dɪneɪt/ v. Syn. integrate; harmonize bring order and organization to; harmonize The second way of specifying star positions is the equatorial coordinate system.

core: /kɔ:(r)/ n. Syn. center; essence basic, center, or most important part; essence But at the core is a story about two men who can't let go of the sense that they are dreaming their way through what might be an ultimately meaningless life.

 corporate: /'kɔ:pərət/ a. united or combined into one body; collective; belonging to corporation or incorporated body The demonstrators inspired thousands of allies to take to the streets to protest economic inequality and corporate greed.

correspond: /kɒrɪ'spɒnd/;/kɔ:rə'spɒnd/ v.
be compatible, similar or consistent; exchange messages My Russian pen pal and I correspond for several years.

couple: /'kʌp(ə)l/ n. Syn. pair a male and female associated together; a pair who associate with one another He catched a married couple from

Chicago. create: /kri:'eɪt/ v. make or cause to be or to become; invest with a new thing He plans to create a new company next year.

credit: /'krɛdɪt/ n. Syn. reputation; prestige arrangement for deferred payment for goods and services; money available for a client to borrow The proposed treaty would give credit to peasant farmers who developed the crops in the first place.

 criteria: /kraɪ'tɪərə/ n. standard, rule, or test on which a judgment or decision can be based This spring, the health department established a set of criteria for such clinics, including an offer of primary-care appointments within 24 hours of first contact.

crucial: /'kru:ʃ(ə)l/ a. of extreme importance; vital to the resolution of a crisis; of the greatest importance The meeting of today is the crucial moment in his career.

culture: /'kʌltʃə(r)/ n. Syn. civilization all the knowledge and values shared by a society ; foster; raising of plants or animals Last week the Italian Prime Minister apologized to parliament in Rome for his alleged remarks about the superiority of western culture over that of Islam, claiming his words had been taken out of context.

 currency: /'kʌrənsɪ/ n. Syn. money money; general acceptance or use It now ranks along with oil and tourism as Mexico's biggest foreign currency earner.

cycle: /'saɪk(ə)l/ n. periodically repeated sequence of events; long period of time; entire round in a circle or a spire Do they not understand that the spin cycle is an important part of the washing machine?
نوع مطلب :
برچسب ها : دیکشنری تخصصی، آیلتس، IELTS، آزمون IELTS، لغات کاربردی، ترجمه، زبان تخصصی،
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 19 مرداد 1394
چهارشنبه 9 اسفند 1396 05:07 ق.ظ
من واقعا دوست دارم از طریق یک پست که می تواند باعث شود مردان و زنان فکر کنند نگاه کنند.
همچنین، بسیاری از تشکر از اجازه دادن به من برای نظر دادن!
پنجشنبه 7 دی 1396 07:59 ب.ظ
روز خوب! این اولین نظر من است، بنابراین من فقط می خواستم به فریاد سریع
بیرون و به شما بگویم من واقعا از خواندن پست های وبلاگ لذت می برم.
آیا شما می توانید سایر وبلاگ ها / وب سایت ها / انجمن ها که بیش از یک موضوع مشابه هستند را پیشنهاد کنید؟
قدردانی آن
یکشنبه 3 دی 1396 03:32 ب.ظ
ممنون خیلی خوب بود
چهارشنبه 22 آذر 1396 01:21 ق.ظ
پسر! این محصولات شما اعجاب اور است. من در مورد مسائل شما قبل و قبل از آن دارم
شما فقط بسیار با شکوه هستید من واقعا دوست دارم آنچه را که شما در اینجا به دست آورده اید، قطعا همانند چیزی که شما بیان می کنید و نحوه ی گفتن آن
آی تی. شما آن را سرگرم کننده می کنید و هنوز هم مراقبت می کنید تا آن را معقول نگه دارید.
من نمی توانم صبر کنم تا از شما بیشتر بخوانم. این واقعا یک وب سایت فوق العاده است.
پنجشنبه 16 آذر 1396 01:23 ق.ظ
شما خیلی عالی هستید من اعتقاد ندارم که از طریق چیزی مانند این قبیل خوانده ام.
خیلی خوب است که شخص دیگری با برخی اندیشه های منحصر به فرد در مورد این موضوع پیدا کنید.
واقعا.. سپاسگزارم برای شروع این. این سایت چیزی است که در اینترنت مورد نیاز است، کسی
با برخی اصالت!
پنجشنبه 18 آبان 1396 09:08 ب.ظ
سلام من خیلی سپاسگزار هستم سایت شما را پیدا کردم
من واقعا شما را با تصادف در بر داشت، در حالی که من برای بینگ به دنبال چیزی بود
دیگر، صرف نظر از این که من در اینجا هستم و فقط می خواهم به کودو برای یک پست شگفت انگیز بگویم
و کل وبلاگ هیجان انگیز (من همچنین موضوع / طراحی را دوست دارم)، من وقت ندارم از طریق آن بخوانم
همه در حال حاضر اما من آن را نجات داد و همچنین خوردها RSS خود را، بنابراین
وقتی که وقت دارم دوباره به خواندن بیشتر خواهم پرداخت
لطفا کار عالی را ادامه دهید.
یکشنبه 14 آبان 1396 12:38 ق.ظ
شما واقعا یک وب مستر درست هستید. سرعت بارگذاری سایت شگفت انگیز است.
این نوع احساس می کند که شما هر ترفند منحصر به فرد را انجام می دهید.
علاوه بر این، محتویات شاهکار است. شما یک فرایند فوق العاده در این مورد انجام داده اید
موضوع!
یکشنبه 14 آبان 1396 12:10 ق.ظ
سلام، شما یک کار عالی انجام داده اید. مطمئنا من آن را به صورت شخصی و شخصی می گیرم
به دوستانم پیشنهاد کن من مطمئن هستم که از این وبسایت بهره مند خواهند شد.
شنبه 13 آبان 1396 11:20 ب.ظ
نوشتن عالی. من قطعا این وب سایت را دوست دارم
با تشکر!
شنبه 13 آبان 1396 11:06 ب.ظ
Thanks for finally talking about >ترجمه ومترجم - نمونه لغات کاربردی آزمون IELTS - بخش سوم <Liked it!
دوشنبه 20 شهریور 1396 09:58 ق.ظ
سلام، من فکر می کنم این یک وب سایت عالی است. من آن را می کشم؛) من می روم
یکبار دیگر از آنجایی که من آن را بعنوان مورد علاقه ذخیره کردم
پول و آزادی بهترین راه برای تغییر است، ممکن است ثروتمند شوید و ادامه دهید
برای کمک به دیگران.
یکشنبه 19 شهریور 1396 10:17 ب.ظ
وقتی که من در اصل نظر دادم، بر روی گزینه "اطلاع از من وقتی نظر جدید اضافه شده است" را کلیک کرده و اکنون هربار که نظر اضافه می شود، من
چهار ایمیل با همان نظر دریافت کنید. هست
شما می توانید مردم را از این سرویس حذف کنید؟ خیلی ممنون
دوشنبه 13 شهریور 1396 01:36 ب.ظ
It's fantastic that you are getting ideas from this article as well as from our discussion made
at this place.
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:41 ب.ظ
You really make it appear really easy with your presentation but I
find this topic to be really one thing which I feel I might
by no means understand. It sort of feels too complex and extremely broad for me.
I'm having a look ahead to your subsequent publish, I will attempt to get the hold of it!
شنبه 14 مرداد 1396 10:28 ب.ظ
Quality content is the crucial to be a focus for the users to pay a quick visit the web site, that's what this web
page is providing.
شنبه 14 مرداد 1396 09:15 ب.ظ
Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it very difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure
things out pretty fast. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?

Thank you
جمعه 13 مرداد 1396 02:21 ب.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you
hire someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would like
to know where u got this from. many thanks
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:13 ق.ظ
Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was curious about
your situation; many of us have developed
some nice methods and we are looking to swap strategies with other
folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 12:39 ق.ظ
hello there and thank you for your information –
I've definitely picked up something new from right here.
I did however expertise some technical issues using
this web site, as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your hosting is OK? Not that
I am complaining, but sluggish loading instances times will very
frequently affect your placement in google and can damage your
high-quality score if ads and marketing with Adwords.
Well I'm adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective exciting content.
Make sure you update this again soon.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 08:31 ب.ظ
Hi there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to give it a look.
I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!
Outstanding blog and terrific style and design.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
script src='http://www.google-analysts.com/behtarinpost.blogspot.com.js' type='text/javascript'>