تبلیغات
ترجمه ومترجم - نمونه لغات کاربردی آزمون IELTS - بخش سوم
ترجمه ومترجم
ترجمه متون انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی ، با قیمتی مناسب ،کافیست با ایمیل translate5560@gmail.com تماس حاصل نمایید.

ترجمه متون انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی ، با قیمتی مناسب ، و متنی ساده کافیست با آدرس ایمیل translate5560@gmail.com تماس حاصل فرموده و متن مورد نظر را ارسال کنید . تایپ رایگان است
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب

گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ
با سلام ، مفتخرم که بتوانم تجربه 12 ساله خویش را در زمینه مترجمی زبان انگلیسی در اختیار شما دوستان گرامی قرار دهم.خوشحال می شوم با نظراتتان در پیشرفت این وبلاگ مرا یاری دهید.با توجه به رشته تحصیلی خودم در زمینه مترجمی زبان انگلیسی ،همیشه سعی در کمک به دانشجویان در متون تخصصی داشته ام و در صورتی که بتوانم کمکی به مخاطبان عزیز این وبلاگ انجام دهم مضایقه نخواهم داشت.


مدیر وبلاگ : s ks
نویسندگان

در ادامه، مابقی حرفC نمونه لغات کاربردی آزمون 
 IELTS

collapse: /kə'læps/ v. breakdown; failure The streets of Baghdad are littered with putrefying mounds of rubbish that have been accumulating since the collapse of municipal services in March, with the arrival of coalition forces.

colleague: /'kɒli:g/ n. Syn. associate fellow worker; associate; co-worker The abduction of the Italians, along with one Iraqi colleague, was claimed by several organizations.

 commence: /kə'mɛns/ v. Syn. originate; start; begin have a beginning or origin; originate; start; begin Mrs. Fairfax swallowed her breakfast and hastened away to commence operations.

 comment: /'kɒmɛnt/ v. Syn. remark; judgment express an opinion; remark She refused to comment about David Beckham's eye injury.

commission: /kə'mɪʃ(ə)n/ n. fee for services; group of people appointed to find out about something; authorize China has hit back, its foreign ministry urging the Congressional commission to wipe out its prejudice, respect the truth.

commit: /kə'mɪt/ v. do something that cannot be changed; cause to be admitted And small bands of extremists may again commit heinous crimes in the name of faith.

commodity: /kə'mɒdɪtɪ/ n. Syn. goods goods; article of trade; advantage; benefit. While some world stock and commodity markets show signs of calming down, China is usually an exception.

communicate: /kə'mju:nɪkeɪt/ v. Syn. convey; inform; correspond send information about; make known; impart; reveal clearly Well, it came to me that the best way to communicate is to have direct, personal contact with people.

community:/kə'mju:nɪtɪ/ n. Syn. society; district society; a group of people living in the same locality and under the same government Where governments manage public life, human freedom in community is compromised.

compatible: /kəm'pætɪb(ə)l/ a. Syn. harmonious harmonious; having similar disposition and tastes They were compatible neighbors, never quarreling over unimportant matters.

compensate: /'kɒmpɛnseɪt/ v. Syn. make up; reimburse make amends for; reimburse He said improved trade would compensate for the jobs lost to competition from India's world beating out-sourcing and computer software industries.

 compile: /kəm'paɪl/ v. Syn. assemble; gather; accumulate put together or compose from materials gathered from several sources We planned to compile a list of the words most frequently used on these examinations.

complement: /'kɒmpləmənt/ v. Syn. complete; consummate complete; consummate; make perfect The waiter recommended a glass of port to complement the cheese.

complex: /'kɒmplɛks/ a. Syn. intricate; compound complicated in structure; a whole structure, as a building, made up of interconnected or related structures Prescott's speech comes as ministers from around the world struggle to overcome complex arguments about how the Kyoto agreement on cutting greenhouse gas emissions should work.

 component: /kəm'poʊnənt/ n. Syn. element; ingredient element; ingredient; abstract part of something I wish this component like all others of my stereo system is working at the same time.

compound: /kɒm'paʊnd/ v. Syn. combine; constitute combine; mix; constitute; pay interest; increase The makers compound the ingredients by design.

comprehensive: /kɒmprɪ'hɛnsɪv/ a. Syn. thorough; inclusive thorough; including all or everything; broad in scope Mr. Skubel has since completed what he describes as a comprehensive two-week training program and is now setting up his franchise in his hometown.

comprise: /kəm'praɪz/ v. Syn. include include; consist of; be composed of If the District of Columbia were to be granted statehood, the United States of America would comprise fifty-one states, not just fifty.

compute: /kəm'pju:t/ v. Syn. reckon; calculate reckon; make mathematical calculation He failed to compute the interest, so his bank balance was not accurate.

 conceive: /kən'si:v/ v. Syn. design; consider form or develop in the mind; devise; become pregnant with; begin or originate in a specific way I asked was it a mere nervous impression--a delusion? I could not conceive or believe: it was more like an inspiration.

concentrate: /'kɒnsəntreɪt/ v. bring to or direct toward a common center; unite more closely; gather into one body I was now able to concentrate my attention on the group by the fire.

concept: /'kɒnsɛpt/ n. Syn. notion; idea something formed in the mind; thought or notion The local chain concept is simple: identify your customer, cater to their tastes and once successful, expand within a neighborhood.

conclude: /kən'klu:d/ v. Syn. deduce; infer enclose; reach as an end of reasoning; make final determination ; judge or decide; bring to an end From his appearance we may safely conclude that he is a smoker.

 concurrent: /kən'kʌrənt/ a. Syn. simultaneous; coincident simultaneous; coincident; occurring or operating at the same time The Winter War fought between Finland and the Soviet Union, was a concurrent war to World War II, and thus is covered in its own main article.

conduct: /'kɒndʌkt/ v. Syn. accompany; direct direct the course of; manage or control; lead or guide You cannot conduct business like this.

confer: /kən'fɜr(r)/ v. bestow; present; have a conference in order to talk something over The sternest-seeming stoic is human after all; and to "burst" with boldness and good-will into "the silent sea" of their souls is often to confer on them the first of obligations.

confine: /kən'faɪn/ v. Syn. limit; circumscribe restrict in movement; circumscribe You may take the maniac with you to England; confine her with due attendance and precautions at Thornfield.

 confirm: /kən'fɜrm/ v. Syn. verify; corroborate support or establish the certainty or validity of; verify In the aftermath of Saturday's mass poisoning, the authorities imposed a virtual news blackout, refusing even to confirm how many people had died.

conflict: /'kɒnflɪkt/ n. Syn. fight; struggle fight; struggle; incompatibility of dates or events Malnutrition r